2015-07-05

Кого защитава Западът – Човешките права или Червената Мафия и Световния Банкстерско-Мафиотски елит?!? Четиредесето Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
06 Юли 2015 г. (понеделник)

Кого защитава Западът – Човешките права или Червената Мафия и Световния Банкстерско-Мафиотски елит?!?
Четиредесето
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

І.
            Пак Ви припомням, Ваши Превъзходителства,
            че още от 70-те и най-вече от 80-те години до днес, с изключение на 6-те (шестте) години, докато бях в Ада на комунистическите затвори,
            не съм спирал по един или друг начин, степен и форма да „контактувам“ с голямо множество, най-вече т. нар. западни посланически представители в България,
            и така фактически не само да обогатявам професионалните си теоретически и практически  знания и опит от сферата на Международното, Дипломатическото и съответното Национално Право,
            не само да обогатявам неразривно свързаните с тех специални теоретически и практически знания от сферата на дейността на съответните секретни служби,
            но и да обогатявам знанията и опита си относно официалните и скритите (същинските) механизми на функционирането на престъпния Транснационален Мафиотски банкстерско-икономически „елит“, слугински обслужван от същите тези „високохуманни“ дипломатически мисии.

            Впрочем, може би именно визираните шест години „пребиваване“ като абсолютно невинно осъден и неимоверно кошмарно-жестоко третиран в най-зловещите килии на комунистическия затворнически Ад
            и най-вече именно последвалите вече четвървековни мои непримиримо интензивни, но абсолютно безуспешни опити да търся и да намеря Справедливост и Правосъдие
            са ми дали и ми дават неимоверно богатата фактологическа възможност, юридическите и нравствените основания и високата мотивация
            КАКТО още по-дълбоко и още по-прецизно да проумявам неразривната престъпна взаимовръзка между НЯКОИ от Димломатическите институции и транснационалните (световно-мафиотските) структури и практики,
            ТАКА И с още по-голяма устойчивост да отстоявам Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото,
            ТАКА И безуспешно да се опитвам да се съглася с добронамерената теза, че визираната престъпна взаимовръзка с транснационалната банкстерско-икономическа престъпност е налична САМО ПРИ НЯКОИ, А НЕ ПРИ ВСИЧКИТЕ дипломатически мисии и респективно техните национални правителствени институции.

            При това държа непременно, изрично и ясно да Ви заявя, че с всяка измината година и с всяка моя ежедневна „стъпка“ в „дълбоките води“ на моята професионална сфера все по-трудно и по-трудно ми е да защитавам неистовото си лично желание, мечта или илюзия, че
            все пак някъде по широкия Земен Свят съществува държава, дейността на която е зависима съвсем не от Транснационалната и местната банкстерско-икономическа Мафия,
            а от високохуманните Принципи и Норми на Международното Право и от Волята на нейните собствени народи,
            и че респективно това се отнася и за дипломатическите мисии на тази държава. 

            Също така, нека Ви припомня, Ваши превъзходителства,
            че още първите ми стъпки в моята професионална научно-изследователска дейност са били насочени към сферата на политическите и правните науки, политическото и правното прогнозиране и политическата и правната психология;
            че В ЧАСТНОСТ именно многобройните ми срещи през 80-те години с представителите на голямо множество базирани в София дипломатически мисии
            (заради които срещи бях осъден и при неимоверно кошмарни условия престоях в затвора цели шескт години и отделно от това всичките ми най-близки хора бяха подложени на неимоверно жестоки репресии и повечето от тях фактически бяха убити от комунистическата държавна власт),  
            и най-вече четвървековните ми конфликтно-диалогични взаимооношения със същите дипломатически мисии
            са ми дали фактологическа възможност МЕЖДУ ДРУГОТО И В ЧАСТНОСТ да насоча научно-изследователското си внимание върху някои от най-актуалните проблеми на ПСИХОЛОГИЯТА НА ДИПЛОМАЦИЯТА (ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ), при което максимално коректно съм формулирал и обосновал статуса на специфичната тематика
Коректност и курвектност в дипломатическата дейност“.


ІІ.
            Както несъмнено превъзходно знаете, Ваши Превъзходителства, моята професионална строго научноизследователска дейност никога не е била „кабинетна“, а винаги е била и е изключително неразривно свързана с моята интензивна конкретно-практическа ПРАВОЗАЩИТНА дейност.

            Така, от 70-те години до днес всяка секунда от моето ежедневие е била и е посветена едновременно и на Практиката, и на Теорията (Науката).

            Точно така, в този именно смисъл, Вие несъмнено отдавна сте (или би трябвало да сте) се досетили, че абсолютно всичките (от 70-те години до днес!) мои текстове, които са адресирани до българските и до световните държавни и обществени институции, включително и до самите Вас,
            имат характера едновременно и на конкретно-практическа правозащитна и на строго научно-теоретическо-изследователска дейност.

            Точно така, в този именно смисъл, Вие несъмнено вече сте (или би трябвало да сте) се досетили, и че
„течащите“ („протичащите“) вече трета седмица мои
СКРОМНИ ЮРИДИЧЕСКИ
ОТБРАНИТЕЛНО-ЗАЩИТНИ „ВОЕННИ“ ПРИСЪСТВИЯ
пред БРОНИРАНИТЕ „ЖЕЛЕЗНИ ВРАТИ (СТЕНИ)“
на Вашите дипломатически мисии
имат така визирания характер.
            Така, включително и върху основата на „станалите“ („протеклите“) през тези седмици „активни конфликтно-диалогични събития“ в сферата на дипломатическия Еstablishmеnt, получих АКТУАЛНАТА възможност да обявя
ВРЕМЕННАТА ТОП КЛАСАЦИЯ за
престъпно-мафиотски мотивирано
най-курвектно дипломатическо поведение,
         начело на която класация поне засега е посланическата мисия на Конфедерация Швейцария,
         при което, обаче, „мощният напор на фактите“ разкрива категоричната тендеция първото място да бъде заето от посланическата мисия на Великобритания.


ІІІ.
            Уточнявам, че на 28/31 Януари 2015 г. офицално, надлежно и акуратно, чрез лично посещение в офиса и предоставяне, чрез изпращане на препоръчана пощенска пратка и чрез няколко електронни пощенски адреси (имейли)
съм предоставил на посолството на Великобритания текст от 29 (двадесет и девет) страници, озаглавен
Граждански обвинителен акт срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;
който текст освен това е публикуван в моя Интернет-сайт и е позициониран на следния адрес: (24)Двадесет и четвърто Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия -  

Уточнявам, че визираните 29 страници са квинтесентен синтез на казус, обстойно доказателствено описан в документация, съдържаща 6 (шест) папки и състояща се от общо 1311 (хиляда триста и единадесет) страници.

            Уточнявам, че всички същностно важни за казуса документи, в зависимост от тяхното хронологично датиране, са публикувани в моята документална книжна поредица „Документ за самоличност“, съответно в Том 5 и следващите томове.
            Уточнявам, че копията от (на) абсолютно всички същностно важни за казуса документи винаги свевременно, надлежно и акуратно са били предоставяни съответно на британските държавни институции и отделно от това - на британското посолство в София.
            Уточнявам, че визираният казус третира въпроса за
СЪВМЕСТНА  (СЪУЧАСТНИЧЕСКА) ДЕЛИКТНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОТИВОПРАВНИ ДЕЯНИЯ
на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
И
на Българската държава
(и, разбира се, секретните служби на Великобритания и на България!),
КАКТО И НАКАЗАТЕЛНА И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА (ЗА) МНОЖЕСТВО ОТДЕЛНИ ПРЕЦИЗНО ДОКАЗАНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ.

            Като отново насочвам Вашето внимание към посочените доказателствени масиви, все пак тук съвсем лаконично ще опиша основните елементи на казуса:
            (01)СЛЕД КАТО ОТ 1990 г. ДО 1999 г. изключително интензивно събирах огромно количество информация и документация, включително и чрез достъп до документацията, съдържаща се в т. нар. „Секретна секция при Главната прокуратура относно престъпна дейност, извършена от комунистическите и посткомунистическите институции и институционални лица,
            и СЛЕД КАТО НАПЪЛНО БЕЗУСПЕШНО се опитвах да предизвикам КАКТО прокурорските и съдебните институции да извършат разследване и да постановят правосъдни актове, ТАКА И базираните в София западноевропейски посланически мисии да съдействуват за тържеството на Правото и Справедливостта,             прецизно обмислих и предприех стратегия, аналогична на тази, която съвсем доскоро бе използувана от един оцелял от концентрационните лагери австриец, за създаване на документационен център за интердържавно и международноправно обезпечаване на валидни правосъдни актове срещу отделните престъпни нацистки лица.
            (02) ТАКА през Август 1999 г. пристигнах в Лондон; ВЕДНАГА ПОЛУЧИХ СТАТУС НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАЩИТЕНО И ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЕЗПЕЧЕНО ЛИЦЕ,  
            (03) официално предприех пред британските институции процедури, обосноваващи необходимостта от търсене и налагане на официална съдебна наказателна и репараторна отговорност от всички отделни конкретни престъпни дейци и от българската държава КАКТО ЗА престъпната дейност, извършена от Септември 1944 г. до Ноември 1989 г., ТАКА И ЗА престъпната дейност, развихрила се след бутафорните политически промени на 10 ноември 1989 г.;
            (04) официално започнах да издавам специален т. нар. „Бюлетин“ и официално предприех организационни действия по създаването и регистррирането в Лондон на т. нар. „Правозащитно Бюро за документално-доказателствено подпомагане на британскато и българското Правосъдие“.
            (05) Тъй като тази ми дейност веднага бе привлекла вниманието на широк кръг европейски институции и лица, още през Октомври 1999 г. немско-френската (фактически на Европейския съюз) телевизия ARTE извърши снимачна дейност в София и в Лондон и на 15 Декември 1999 г. излъчи специален документален филм, посветен на моята дейност като човек, учен и политик (запис на филма днес е позициониран в Интернет).
            (06)Междувременно спрямо високопоставените прокурори, които са били заподозрени, че са ми предоставили или обезпечили предоставянето на копия от материалите, намиращи се в секретната секция на Главната прокуратура, бяха предприети неимоверно жестоки оперативни мероприятия – Николай Джамбов се самоуби в служебния си кабинет, Никола Филчев бе набеден в убийство на приятелката си, а военният прокурор полковник Николай Колев по-късно бе застрелян на улицата;
            (07)на Първи Юни 2000 г., по време на редовните ми спортни занимания в парк „Финсбъри“, очевидно чистокръвен българин „най-добронамерено“ „ме уведоми“, че ако веднага не прекратя дейността си, съпрутагата ми, двете ми непълнолетни дъщери и неполнолетната дъщеря на брат ми ще бъдат отвлечени и продадени по света или просто ще бъдат убити.
            (08)Точно по същото време, когато аз съм се намирал в Лондон и са протичали посочените събития,
ПРИ ПЪЛНОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДВЕТЕ СТРАНИ
британският Премиер Тони Блеър и българският Премиер Иван Костов
са били извършили забранени от законодателството и на двете държави корупционни съглашения,
официално оформени като т. нар.
„Концесия за водоснабдяването на град София“;
по повод и във връзка с тези съглашения по-късно,
през Септември 2006 г., Парламентарната комисия за борба с корупцията недвусмислено ясно е установила, че в резултат на това
гражданите на София са били ограбени
с колосалната парична сума
1,3 милиарда (един милиард и триста милиона) лева;
и ... за да бъде камуфлажно прикрито престъплението,
не друг, а лично
Председателят на Европейската Комисия Жозе Мануел Барозу
бе препоръчал на британската фирма
да продаде собствеността си на френска фирма;
а на гражданите на София имплицитно бе препоръчано „да го духат“.

Уточнявам, че по повод и във връзка с така визирания казус
ДОСЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР КАКТО ОТ БРИТАНСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ, ТАКА И ОТ ПОСОЛСТВОТО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

            Нещо повечесъвсем неотдавна, през Февруари, Март, Април и Май, особено след като официално бях надлежно депозирал в съответните дипломатически мисии и публично бях оповестил текстовете на моите няколко други т. нар. „Граждански обвинителени актове“ от тук визираната серия, както и особено след като бях направил няколко официални обстойни публични изявления в телевизионното предаване „Диагноза“ на Георги Ифандиев по ТВ „Евроком“,
както няколко високопоставени лица от т. нар. политически елит,
така и няколко високопоставени магистрати,
а също така и лица от системата на специалните служби
изрично и ясно са ми казали,
че поне в две от българските секретни служби
съществува информация,
че ПОНЕ НЯКОЛКО
Западни посланически мисии и секретни служби
са не само конклудентно, но и изрично и пределно ясно
поискали от своите „български партньори“
да намерят начини да ме отстранят от „сцената“,
но вече не чрез компроматни методи
(тъй като тяхното прилагане вече в продължение на четвърт век се е оказало абсолютно неефективно),
а чрез някаква форма
на „елегантно камуфлирано“ физическо отстраняване,
включително дори и с аналогично посегателство върху членовете на семейството ми.


ІV.
            Уточнявам, че на 21 Февруари 2015 г. офицално, надлежно и акуратно, чрез лично посещение в офиса и предоставяне и чрез няколко електронни пощенски адреси (имейли) съм предоставил на посолството на Швейцария текст от 19 (деветнадесет) страници, озаглавен
Граждански обвинителен акт срещу Конфедерация Швейцария;
който текст освен това е публикуван в моя Интернет-сайт и е позициониран на следния адрес: (25)Двадесет и пето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт срещу Конфедерация Швейцария - http://iankov.blogspot.com/2015/02/cry-for-justice-cry-for-law.html
            Уточнявам, че визираните 19 страници са квинтесентен синтез на казус, обстойно доказателствено описан в документация в две папки, съдържащи общо 380 (триста и осемдесет) страници, и че в този казус е обоснована моята теза за
СЪВМЕСТНА (СЪУЧАСТНИЧЕСКА) ДЕЛИКТНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОТИВОПРАВНИ ДЕЯНИЯ
на Конфедерация Швейцария
И на Българската държава,
и, разбира се, на специалните държавни и мафиотски служби на Швейцария и на България,
КАКТО И НАКАЗАТЕЛНА И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА (ЗА) МНОЖЕСТВО ОТДЕЛНИ ПРЕЦИЗНО ДОКАЗАНИ ПРЕСТЪПНИ ПЕРСОНАЛНИ ДЕЙЦИ.

            Уточнявам, че на 25 Февруари 2015 г. офицално, надлежно и акуратно, чрез лично посещение в офиса и предоставяне и чрез няколко електронни пощенски адреси (имейли) съм предоставил на посолството на Швейцария текст от 20 (двадесет) страници, озаглавен

Граждански обвинителен акт срещу

(01)Република Австрия, (02)Федерална Република Германия, (03)Кралство Нидерландия, (04)Кралство Дания, (05)Кралство Белгия, (06)Конфедерация Швейцария, (07)Княжество Лихтенщайн, (08)Великото Херцогство Люксембург, (09)Кралство Швеция, (10)Кралство Норвегия и (11)Република Унгария,

            който текст освен това е публикуван в моя Интернет-сайт и е позициониран на следния адрес: (26)Двадесет и шесто Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт - http://iankov.blogspot.com/2015/02/cry-for-justice-cry-for-law-01-02-03-04.html.


            Уточнявам, че и в двата казуса относно Швейцария става дума за извършена от институциите на Швейцария престъпна дейност по повод и във връзка с моето изрично и ясно формулирано искане да ми бъде дадена възможност да регистрирам (съгласно изискванията на Международното, Европейското и националното швейцарско Право),
организация, нареченаИстина и Справедливост“, главната цел на която да бъде:
            събиране на доказателства за престъпната дейност на отделни личности, които по официален или секретен (таен) начин са били свързани с официалната българска държавна власт или с Мафията, и които именно в качеството си на такива са осъществявали своите съответни престъпни действия;
            провеждане на официална информационна дейност, насочена към мотивиране на световната и европейската общественост да бъдат приобщени към идеята и към практиката за търсене на наказателна и репараторна отговорност за всяко отделно престъпление, извършено от всеки отделен български престъпен деец;
            извършване на всякаква, необходима за подпомагане на правосъдието конкретна дейност, насочена към реализирането на търсената наказателна и репараторна отговорност от българските престъпни дейци.“


V.
            Уточнявам, че в 38-то и 39-то писмо-МЕМОРАНДУМ от 26 Юни и 02 Юли съм отразил реакцията на посолствата на Русия, САЩ, Великобритания, Франция и Швейцария по повод и във връзка с моите скромни юридически отбранително-защитни „военни“ присъствия пред сградите на посланическите мисии, при което съм бил станал специален обект на абсолютно непристойно поведение от страна на българските служители на посолството на Швейцария. 
            Уточнявам, че тъй като получих официално писмо, подписано от Посланика на Швейцария Денис Кнобел, текстът на което ми даде фактическото и юридическото основание да реагирам с мой официален писмен отговор, когато на другият ден отидох да предоставя (да връча) по официален начин моето писмо, на няколкократното ми позвъняване не получих абсолютно никакъв отговор и с това по силата на професията си и на опита си веднага разбрах, че ми е обявен мълчалив предизвикателен и напълно противоправен бойкот, и че следователно съм обект на по-специално прецизно внимание на охранителните видеокамери.
            Уточнявам, че както винаги при посещенията ми в абсолютно всички посолства, така и сега, именно защото превъзходно професионално зная за видеонаблюденията, винаги заставам пред сградата с ясно очертана папка, в която е поставено писмото ми, и винаги се стааря това да личи на видеозаписите по пределно очевиден начин.
            Тъй като само няколко минути след това от вратата на резиденцията на Посланика един мъж изпращаше една жена, и тъй като аз се запитъх към него, за да му връча писмото, той реагира като произвнесе думата „полиция“ и извърши някаква жестикулация, с която искаше да ми каже, че ВЕЧЕ е повикана полиция, която трябва да ме арестува.
            Действително наскоро след това пристигнаха двама полицаи от Районното управление на МВР, а след това и двама полицаи от жандармерията; и двата екипа на Полицията се отнесоха към мен с подчертано уважение, отказаха да изпълнят противоправното желание на представителите на Посолството да бъда арестуван, официално признаха, че не съм извършил абсолютно никакво нарушение на обществения ред и на сигурността на Посолството, и си заминаха.
            Впрочем, екипът на жандармерията търпериво изчака една служителка да излезе от Посолството и внимателно й обясни, че тя е длъжна да вземе (да получи) моето официално писмо. Така, след няколко часа надеждите на служителите на Посолството да бъда арестуван не само се бяха напълно изпарили, но и те проумяха, че са длъжни да получат от мен писмото, което искам да им връча, и така аз го връчих.
            За мен, обаче, тази „случка“ или това „събитие“ има две изключително важни „измерения“ или значения.
            Първо: очевидно е, че служителите на Посолството са извършили престъпление като абсолютно неоснователно и като превъзходно са знаели истината, че аз съм невинен, са ме набедили пред полицията в извършването на престъпление;  
            Второ: събитието по абсолютно категоричен начин потвърджава информацията, която вече бях получил неотдавна, че действително именно Посолството (и специалните слежби) на Швейцария е една от посланическите мисии, която е поискала от българските държавни и мафиотски секретни служби да извършат спрямо мен елиминационни оперативни мероприятия.


VІ.
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
Настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!!!
06 Юли 2015 г.                                                                     Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар