2015-06-05

Тридесет и шесто Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до ПосланицитеAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
05 Юни 2015 г.

Тридесет и шесто
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
Посланиците на
(01)Руската Федерация (РФ);  
(02)Федералната Конституционна Република Съединени Американски щати (САЩ);
(03)Република Австрия;
(04)Кралство Белгия;
(05)Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;
(06)Федерална Република Германия;
(07)Кралство Дания;
(08)Представителството на Европейската комисия в България;
(08)Кралство Нидерландия;
(09)Кралство Норвегия;
(10)Република Унгария;
(11)Република Франция;
(12)Конфедерация Швейцария;
(13)Кралство Швеция;
с официално информационно копие
КАКТО ДО всички досегашни адресати на тук визираната серия „Отворени писма“,
ТАКА И ДО българските властови институции, имащи задължението да обезпечават както сигурността на посолствата, така и моята сигурност

            Припомням Ви,
            че вече в продължение на много години акуратно съм предоставял във Вашите дипломатически офиси книжните и/или електронните записи на моите многобройни официални писма;
            че специално от тази серия това е моето поредно, вече Тридесет и шесто Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ;
            както и че по различни поводи и начини съм Ви предоставил почти цялата ми лична архивна правозащитна политико-юридическа документалистика, която, естествено, още от момента на нейното съществуване има публичен характер чрез публикуването й в моя Интернет-сайт и в документалните ми обемисти многотомни книжни издания.

            Припомням Ви, че от цялостния документален масив е видно, че
още от 70-те и най-вече от 80-те години до днес,
чрез официалните ми писмени изявления
пред българските държавни институции
И ПРЕД ЗАПАДНИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ,
ЧРЕЗ ВСЕОРЪЖИЕТО НА СЛОВОТО И ПРАВОТО,
            аз не съм спирал да водя моята ЛИЧНА, ОФИЦИАЛНА, ЛЕГИТИМНА, ГРАЖДАНСКА, ЮРИДИЧЕСКА,
ОТБРАТИТЕЛНО-ЗАЩИТНА ВОЙНА
            срещу престъпната официална българска комунистическа и ПОСТ(НЕО)комунистическа държавна власт и нейните интерсубектни (чуждестранни) господарствуващи съучастници;
при което интензивно съм защитавал и защитавам
не само специфично лично моите индивидуални права и интереси,
но и индивидуалните права и интересите
както на моите семейно и фамилно най-близки хора,
така и на приятелски и организационно свързаните с мен хора,
така и на редица други, конкретно посочени, към които съм проявявал
духовна и юридическа съчувственост, съпричастност и загриженост;

А СЪЩО ТАКА И, ЧРЕЗ НАДЛЕЖНО ДЕПОЗИРАНАТА В ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,
съдържаща повече от пет хиляди (5 000) страници,
съм обосновал тезата за необходимостта
от наказателна и репараторна отговорност
както за СЕЛЕКТИВНИЯ ГЕНОЦИД
върху няколко стотици хиляди български граждани по времето на класическия комунистически режим,
така и за ТОТАЛНИЯ ГЕНОЦИД
върху почти 93% (деветдесет и три процента) от българското население  през последния четвърт век  
по времето на ПОСТ(НЕО)комунистическия политически режим.   

            От цялостния документален масив е видно, също така, че моята официална позиция абсолютно винаги е съдържала в себе си и защитата на легитимните права и интереси на цялостния български обществен и държавен конгломерат, принадлежността ми към който и заинтересоваността ми към (за) легитимното функциониране на който Е ЕСТЕСТВЕНА И НЕОСПОРИМА,
при което
и в този именно смисъл и контекст съм имал и имам
не само специфично юридическата, но и духовно-нравствената
ПРОЦЕСУАЛНА ПРАВОСУБЕКТНОСТ
да извършвам визираната отбранително-защитна дейност.

            Припомням Ви моето многократно имплицитно или изрично и пределно ясно изразявано гледище, че именно Вие, не само като официални представители, но и като тъждествени на Вашата официална държавна власт
            по един или друг ситуативно-конкретно изразяван начин, степен и форма на проявление, пряко или косвено,
            КАКТО ДОСЕГА, ТАКА И СЕГА, СТЕ СЕ ПРОЯВЯВАЛИ И СЕ ПРОЯВЯВАТЕ КАТО СЪУЧАСТНИЧЕСКИ АНГАЖИРАНИ,
при това именно като
вдъхновителни, обезпечителни и господарствуващи съучастници,
а следователно и отговорни за визираната престъпна дейност на официалната българска
комунистическа и ПОСТ(НЕО)комунистическа
държавна власт и нейните функционери.

            За пореден път Ви припомням, Ваши Превъзходителства, че:
            като се прекланям пред културата на Вашите народи,
            като категорично отказвам да приема и да се подчиня на диктатурата на Вашите държавно-властови институции,
            като се позовавам на Принципите и Нормите на Правото и в частност на Международното Право, 
            открито и коректно предприемам стратегията на систематично официално и публично проявяван мой
Индивидуален Бунт или отбранително-защитна война срещу Вас,
при което
„въоръжен“
както с вече МНОГОКРАТНО пределно ясно и писмено изразеното ми пред Вас мое Слово и позоваване на Истината, Справедливостта и Правото,
            така и със знамето на моя личен и фамилен Суверенитет, върху което са изписани думите „Истина и Правосъдие“,
предприемам
МЪЛЧАЛИВИ СКРОМНИ ПРИСЪСТВИЯ
пред официалните „Високи Порти“ на Вашите дипломатически представителства в София.

            Моето официално обвинение към Вас е, че
            Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на престъпния български клан на съветско-руските специални и мафиотски служби, поставени вече „на съвместна езда“ и от американските, и от европейските, включително и Вашите, специални и мафиотски служби, 
            участвувахте и продължавате да участвувате в неимеворно жестоки и перверзни престъпни деяния, конкретното описание на които вече повече от три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

За пореден път изрично и пределно ясно заявавам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
05 Юни 2015 г.                                                                     Янко Н. Янков
***
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар