2015-06-18

Тридесет и седмо Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================

Тридесет и седмо
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства,
че още от 70-те и най-вече от 80-те години до днес, чрез официалните ми писмени изявления пред българските държавни институции И ПРЕД ЗАПАДНИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ, ЧРЕЗ ВСЕОРЪЖИЕТО НА СЛОВОТО И ПРАВОТО, аз не съм спирал да водя моята ЛИЧНА, ОФИЦИАЛНА, ЛЕГИТИМНА, ГРАЖДАНСКА, ЮРИДИЧЕСКА,
ОТБРАТИТЕЛНО-ЗАЩИТНА ВОЙНА
            срещу престъпната официална българска комунистическа и ПОСТ(НЕО)комунистическа държавна власт и нейните интерсубектни (чуждестранни) господарствуващи съучастници;
            За пореден път Ви припомням, Ваши Превъзходителства, че:
            като се прекланям пред културата на Вашите народи,
            като категорично отказвам да приема и да се подчиня на диктатурата на Вашите държавно-властови институции,
            като се позовавам на Принципите и Нормите на Правото и в частност на Международното Право,
            открито и коректно съм предприел и провеждам стратегията на официално и публично проявяван мой
Индивидуален Бунт или отбранително-защитна война срещу Вас,
при което „въоръжен“
както с вече МНОГОКРАТНО пределно ясно и писмено изразеното ми пред Вас мое Слово и позоваване на Истината, Справедливостта и Правото,
            така и със знамето на моя личен и фамилен Суверенитет, върху което са изписани думите „Истина и Правосъдие“,
предприемам и провеждам моите
МЪЛЧАЛИВИ СКРОМНИ ПРИСЪСТВИЯ
пред официалните „Високи Порти“ на Вашите дипломатически представителства в София.

            Моето официално обвинение към Вас е, че
            Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на престъпния български клан на съветско-руските специални и мафиотски служби, поставени вече „на съвместна езда“ и от американските, и от европейските, включително и от Вашите, специални и мафиотски служби,
            чрез различни степени и форми на активно и на пасивно съучастие
            участвувахте и продължавате да участвувате в неимеверно жестоки и перверзни престъпни деяния, конкретното описание на които вече повече от три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.
За пореден път изрично и пределно ясно заявавам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
Настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!!!
18 Юни 2015 г.                                                                                             Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар