2013-01-13

До Международния наказателен съд, офис на ПрокурораAddress for letters:
Янко Николов Янков –
Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
================================================================
14 Януари, 2013 г.


До Международния наказателен съд,
офис на Прокурора
П. К. 19519
2500 СМ Хага, Холандия
Към: документацията, датирана и изпратена на 08 Август 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 16 Август 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 20 Август 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 23 Август 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 27 Август 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 29 Август 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 31 Август 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 14 Септември 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 17 Септември 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 06 Октомври 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 08 Октомври 2012 г.


До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

01. Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София

02. Кралство Белгия - бул. „Джеймс Баучер” № 103, 1407 София

03. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия - 
ул. „Московска“ № 9, 1000 София

04. Федерална Република Германия -
ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София

05. Кралство Дания - бул. „Княз Дондуков”  № 54, 1000 (1504) София

06. Европейската комисия в България -
ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София

07. Република Ирландия - ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София

08. Кралство Испания - ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София

09. Република Италия - ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София

10. Княжество Лихтенщайн - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Швейцария, представляващ интересите на Княжество Лихтенщайн в България)

11. Великото Херцогство Люксембург - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Нидерландия, представляващ политическите интереси на Великото Херцогство Люксембург в България)

12. Кралство Норвегия - бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София

13. Република Португалия - ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София

14. Федерална конституционна Република
Съединените американски щати (САЩ) - 
ул. „Козяк” № 16, 1407 София

15. Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

16. Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София

17. Конфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

18. Кралство Швеция - ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

            С настоящия мой ДВАНАДЕСЕТИ
            официален сигнал приложено изпращам на тук визираните адресати нов пакет от документални описания на геноциден тип престъпни посегателства върху българското население;
този пакет съдържа (се състои от)
68 (шестдесет и осем) страници документация,
които, заедно с досегашните повече от 1 600
(хиляда и шестотин)страници
пределно ясно обосновават необходимостта от формирането на процедура за проверка и наказателно-правно разследване на визираните факти и обстоятелства.

            Декларирам, че настоявам уважаемият Прокурор при Международния наказателен съд в Хага да предприеме необходимите действия за стартиране на наказателна процедура спрямо българската държава и нейните отговорни длъжностни лица.
            Впрочем, за пореден път декларирам, че се обръщам към Вас не защото имам доверие в досегашното и сегашното състояние на Правосъдието в България, Европа и Света, а защото се надявам някога, в бъдещето, да има Правосъдие.
            При това декларирам категоричната си убеденост, че каквото и да е бъдещо Правосъдие, произнесено относно факти, престъпници и жертви от миналото, не е и не може да е Правосъдие, а е само политическа демагогия;
            и че Правосъдие е само онова, което актуално,  реално и ефективно наказва конкретни наказателно и репараторно отговорни субекти и
            актуално, реално и ефективно обезщетява конкретни жертви на престъплението.
14 Януари 2013 г.                                                    Янко Н. Янков

*************

Address for letters:
Ianko N. Iankov
Citizen of the European Union,
President of the Liberal Congress Party,
President of the Union of Lawyers-Democrats,
President of the Governing Board of the Basic Institute
for Study and Defence of Human Rights
Dianabad, Block 4, ap. 38,  1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
===============================

January 14, 2013,


To The International Criminal Court,
Office of the Prosecutor
P.O. Box 19519
2500 CM, The Hague,
The Netherlands

To: the documentation dated and sent on August 8, 2012
To: the documentation dated and sent on August 16, 2012
To: the documentation dated and sent on August 20, 2012
To: the documentation dated and sent on August 23, 2012
To: the documentation dated and sent on August 27, 2012
To: the documentation dated and sent on August 29, 2012
To: the documentation dated and sent on August 31, 2012
To: the documentation dated and sent on September 14, 2012
To: the documentation dated and sent on September 17, 2012
To: the documentation dated and sent on October 06, 2012
To: the documentation dated and sent on October 08, 2012


To: Their Excellencies the Ambassadors of:

01. AustriaShipka, № 4, 1000 (1087) Sofia

02. Belgium - Boulevard James Bourchier № 103, 1407 Sofia

03. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Moskovska № 9, Sofia 1000

04. Federal Republic of Germany
Street Frederic Joliot-Curie, № 25, 1113 (1087) Sofia

05. DenmarkKniaz Dondukov № 54 1000 (1504) Sofia

06. European Commission in Bulgaria
Moskovska № 9, 1st floor, 1000 Sofia

07. Republic of IrelandBacho Kiro 26, Sofia 1000

08. SpainSheinovo № 27, 1504 (1087) Sofia

09. Republic of ItalyShipka № 2, 1000 (1087) Sofia

10. LiechtensteinShipka № 33, 1000 (1087, 1504) Sofia
(By: His Excellency the Ambassador of Switzerland, representing the interests of the Principality of Liechtenstein in Bulgaria)

11. Grand Duchy of LuxembourgOborishte № 15, 1000 (1504) Sofia
(By: His Excellency Ambassador of the Netherlands, representing the political interests of the Grand Duchy of Luxembourg in Bulgaria)

12. NorwayKniaz Dondukov № 54c, 1000 Sofia

13. Republic of Portugal - Street Positano № 7, Bl. 3, 5th floor, 1000 Sofia

14. Federal Constitutional Republic United States (U.S.)
Street Kozyak № 16, 1407 Sofia

15. Republic of FranceOborishte № 27-29, 1504 (1087) Sofia

16. NetherlandsOborishte № 15, 1000 (1504) Sofia

17. SwissShipka № 33, 1000 (1087, 1504) Sofia

18. Sweden - Address: Alfred Nobel № 4, 1113 (1087) Sofia


            With this my TWELFE
            this package contains (consist of)  68  pages of documentation, which, together with the existing more than 1600  (one thousand six hundred)  pages
            clearly justify the formation of an examination procedure and criminal investigation of targeted facts and circumstances. 

            I declare that I insist at the Honorable Prosecutor for The International Criminal Court in The Hague to take the necessary steps to launch criminal proceedings against the Bulgarian state and its responsible officials.
            However, I plead with you not because I have confidence in the former and the current state of justice in Bulgaria, Europe and the world, but because I hope sometime, in the future, to have Justice.
            Moreover I declare my firm conviction that any after words Justice delivered on facts, criminals and victims of the past, is not and can not be justice, but only political demagoguery;
            and that Justice is only when it is actually, really and effectively punishuing specific criminally and reparative responsible subjects, and
            actually, really and effectively compensate the victims of the crime.
January 14, 2012                                                                  Ianko N. Iankov ……

Няма коментари:

Публикуване на коментар