2009-05-02

ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО (4)

Address for letters:

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

02 Май 2009

Чрез:

Административен съд - София-град

І-во отделение, 14-ти състав,

Адм. дело № 5917/2008 г.,

Съдия-Докладчик Пламен Горелски

ул. „Георг Вашингтон” № 17

1000 София

До

Върховния Административен съд

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси. На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – вж.: „Отговорност за престъпленията на Новата Империя на Злото – 4”.

Първо:

На 10.10.2008 г. предявих и регистрирах Иск срещу Министерския съвет (Правителството) на България, осемнадесет (18) негови деликтни солидарни съучастници (другари, съдружници).

Като фактическо основание на моя Иск съм посочил, че на 01, 02 и 03 Август 2008 г., а отделно от това после, на 09 Септември 2008 г., Премиерът (Министър-Председателят) на Правителството на Република България, депутати и министри-членове на Правителството са участвували в имащи престъпен характер тържествени и възхвалителни публични прояви, по време на които показно и дори демонстративно са давали да се разбере, че са неразривно свързани както с идеологията, така и с практическата престъпна дейност на Ленин, Сталин и Империята на Злото – СССР.

Като правно основание на моя Иск съм посочил, че по силата на Закона за обяваване на комунистическия режим в България за престъпен, както и по силата на чл. 108 от Наказателния кодекс, посочените изяви на въпросните функционери имат несъмнено престъпен характер.

Второ:

На основание така предявения от мен Иск бе образувано Административно дело № 5917 по описа за 2008 г., І-во отделение, 14-ти състав, при съдия-докладчик Пламен Горелски, след което, на 23.10.2008 г. е издадено „Разпореждане”, с което, изтъквайки абсолютно неоснователни и откровено кретенски съображения, Съдията е оставил производството по Иска „без движение”.

В отговор на това, в съответствие с изрично отравените към мен искания на съдията Пламен Горелски, на 14 Ноември 2008 г. аз депозирах моето официално писмено становище, в текста на което изрично съм записал, че:

Þсъдията прилага абсолютно неоснователни и недопустими от Правото процедурни трикове, което обстоятелство по недвусмислен начин разкрива неговата долнопробна принадлежност към престъпната клика, визирана в моя Иск;

Þсъдията несъмнено има статуса на долнопробен слуга на престъпни сутеньори и господари, каквито са въпросните функционери на Правителството, както и че самото Правителство функционира като нискойерархичен структурен компонент от системата на руската Червена Мафия и посткомунистическата Нова Империя на Злото;

Трето:

На 17.11.2008 г. съдията е издал „Определение”, по силата на което: Þе оставил без разглеждане моята Искова претенция; и Þе прекратил производството.

В отговор на това, на основание действуващите принципи и норми на българския Закон, на 05 декември 2008 г. аз предявих и официално регистрирах т. нар. „Частна жалба”, адресирана до Върховния административен съд, с която поисках „да бъде взето изрично изразено мотивирано гледище относно правосъобразността на атакувания от мен съдийски акт” и, естествено, този акт да бъде отменен.

Четвърто:

Тъй като:

Þдосега са изминали точно пет (5) месеци;

Þв пълно противоречие с принципните и нормативните изисквания на Българското и на Европейското Право съдиите от Върховния административен съд все още не са ми предоставили каквото и да е съобщение за наличието на каквото и да е техно изрично правно гледище;

Þпозовавайки се на моя досегашен многодесетилетен практически опит в сферата на Правосъдието, както и на моята официално призната експертна теоретическа квалификация;

Þдекларирам, че считам, че с това си поведение съдиите от Върховния административен съд по абсолютно недвусмислен начин са демаскирали и разкрили своята престъпна същност на политико-ченгеджийско-мафиотски курви и проститутки, обслужващи подчинените на Правителството престъпни специални служби (преди всичко ДАНС), самото престъпно Правителство и най-вече – престъпния български клан на руската Червена Мафия;

Þдекларирам, че за посочения извод съществено допринася и съображението, че само след два месеци ще бъдат произведени нови Парламентарни избори, след които ще бъде конституирано и ново Правителство, и че верни на своя дългогодишен курвенско-проститутски навик, съдиите от Върховния съд просто изчакват, за да видят каква ще бъде евентуално новата воля на евентуално новия техен сутеньор и господар.

Пето:

Тъй като всичките тези „височайши” съображения на престъпниците-съдии от Върховния съд въобще не ме вълнуват по какъвто и да е уважителен начин и абсолютно никак не им съчувствувам, с настоящите редове изразявам своя официален Протест и настоявам за спазване на принципите и нормите на Правото.

02 Май 2009 Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар