2009-10-25

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ -2-А

Address for letters:

Янко Николов Янков -

гражданин на Европейския съюз

ЕГН 44 08 13 32 28

единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:

1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

26 Октомври 2009 г.

До Административен съд-София-град

ул. „Георг Вашингтон” № 17, 1000 София

Към: рег. Вх. № 16331/23.09.2009 г.,

адм. д. № 6516/2009, Второ административно отделение, 37-ми състав,

съдия-докладчик Славина Владова

***

До г-н Бойко М. Борисов -

Министър-Председател на България

Министерски съвет (МС)

бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София

Предложение за доброволно (пълно или частично)

признаване на Иска

и завеждане на реторсен иск срещу БСП

(като наследница на престъпното управление на БКП)

за възстановяване в държавния бюджет

на платената обезщетителна сума

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст - вж.: ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ-2-A”, http://iankov.blogspot.com/2009/10/2_25.html

І.

Преди няколко дни получих „Призовка за страна” и копие от издадено от „съдиятаСлавина ВладоваРазпореждане от 19.10.2009 г.”, и в указания разпоредителен и законов срок предявявам настоящето мое писмено правно становище.

Разбира се, това „Разпореждане” на „съдията” въобще не ме е изненадало не само защото вече поливин век водя жестока ЮРИДИЧЕСКА битка със системата на „правосъдието” и имам изключително богат практически опит; не само защото съм дипломиран още през 1973 г. юрист и по силата на това обстоятелство превъзходно познавам професионално нещата; не само защото съм хабилитаран в сферата на правните и политическите науки и съм автор на 50 (петдесет) дебели научни трудове, и по силата на това обстоятелство по надлежния ред съм официално признат за висококвалифициран експерт; но и защото не само българската, но и европейската, и световната общественост, както и европейските институции доста отдавна пределно ясно знаят и разбират:

че т. нар. „българско правосъдие” е „независимо” единствено от самото себе си, т. е. от Правото;

т. нар. „български съдии” са „независими” единствено от самите себе си;

че не друг, а самият Председател на Върховния административен съд неотдавна публично бе признал, че при съдействите на специалните държавни секретни служби българските съдии са подставени лица набизнеса”, т. е на Мафията;

както и че само преди около два месеци (31 Август 2009 г., в-к „Шоу”) видният парламентарист Борислав Българинов - депутат от 40-то Народно събрание, член на Комисията по правни въпроси, зам.-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред публично призна, че в посткомунистическа България съдебната система изпълнява политически поръчки и е използувана като политически репресивен апарат, и че тя е мястото, където се заличават всичките следи на престъпленията.

ІІ.

Все пак, обаче, аз се обръщам към българския „Съд” с искането да получа Правосъдие, при което имам амбицията ако не самият аз, то моите деца или внуци „един ден (т. е. някога в бъдещето) да успеят да постигнат онзи правосъден резултат, който както българското, така и европейското Право и Правосъдие ми дължат ДНЕС.

Именно поради това, стараейки се от една страна да спазвам Правото и Процедурата (на които отдадох целия си съзнателен живот и които „Съдът” категорично и тотално не спазва и очевидно няма никакво намерение да спазва!), но и от друга страна да не позволявам на „Съда” да се гаври с мен:

Първо: достатъчно ясно подчертавам и настоявам да бъде обърнато внимание на обстоятелството, че със същността текста на своя Иск съм отдал дължимото изходно и първоначално уважение към Институцията, и следователно тя, Институцията, не разполага с абсолютно никакво основание да ме обвини в преднамерено неуважение и незачитане;

Второ: тъй като чрез посоченото по-горе Институцията и нейният институционален жрец – съдията – са демонстрирали към Право и към самия мен тотално незачитане, несъобразяване и неуважение, позволявам си да препоръчам на ангажираната с въпросния „съдийски акт” персона да проумее, че наистина живее в „свръхбезотговорни времена” и „свръххуманни към престъпниците (включително и към престъпниците-съдии, но не и към жертвите!!!) времена”; и че ако тя е била живеела в условията на Османската империя, заради този й начин на „правораздаванее щяла да бъде набучена на кол или от Индже войвода, или от Вельо войвода, или от самата султанска власт, която - за разлика от сегашната - е държала за най-строгото спазване на законите не само от поданиците, но и (дори най-вече) от съдиите.

ІІІ.

Преди всичко обръщам вашето „съдийско” внимание върху следните пунктове:

Първо: тъй като от текста на официално предоставения ми „съдийски акт” въобще (по никакъв начин) не можеше да стане ясно по повод и във връзка с кой точно мой Иск е било образувано посоченото дело, по което именно е било издадено въпросното „Разпореждане”, преди два дни, в петък, на 23-ти октомври (днес е понеделник, 26-ти октомври), бях принуден да пропътувам 400 (четиристотин) километри и да загубя два дни от личното и професионалното ми време и ангажиментите ми, за да отида до офиса на „съдията” и да направя справка в това отношение.

Именно по повод и във връзка с тази справка върху вътрешната страна на задната корица на папката на делото изрично и ясно ръкописно и собственоръчно съм записал, че считам, че съдията по делото е кретен и идиот.

Сега, с настоящите редове, имам удоволствието да препотвърдя въпросното мое квалификационно и експертно гледище (все пак две от написаните от мен дебели книги са посветени именно на проблемите на психологията на правото!); с други думи – отново, изрично, ясно и недвусмислено заявявам, че „съдията” по делото Славина Владова е абсолютен кретен и идиот; и че този извод е обоснован от съдържателната същност на издадения от нея псевдосъдийски акт, един от дефектите на който акт е и този, че в него не са индивидуализирано посочени основните белези на моя Иск, по повод и във връзка с който е било образувано самото дело.

Второ: категорично НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА твърдението на съдията”-кретен (и идиот), че изходящият от мен правнорелевантен волеизявителен акт се нарича „Искова молба”; истината е, че той се нарича „Иск”; изопачението и фалшифицирането, извършено от „съдията” в това отношение, е СЪЩНОСТНО-КОНЦЕПТУАЛНО и едва ли тук и сега е мястото да обосновавам и обяснявам на кретена-идиот, изпълняващ длъжността „съдия”, разликата между двата вида волеизявителни феномени.

Все пак, обаче, точно тук е мястото да подчертая, че този именно кретенизъм и идиотизъм на въпросната персона е бил предварително условие за нейното професионално институционализиране на тази именно длъжност.

Трето: категорично НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА твърдението на „съдията”-кретен (и идиот), че в изходящия от мен Иск не е уточнено онова, което се сочи като „неуточнено”.

Истината е, че всичкото това е достатъчно ясно и изрично уточнено.

Тъй като, обаче, „съдиятадействително е пълен идиот и кретен, той очевидно се нуждае от назначаването на:

един експерт, който е зрящ, а не сляп като „съдията”, и който да прочете и да разкаже на „съдията” онова, което е прочел;

един експерт, който да е грамотен в сферата на българския език, за да прочете и разкаже на „съдията” онова, което аз съм написал на чист български език; впрочем, от самия текст на въпросния „съдийски акт” е пределно ясно видно, че „съдията” борави с т. нар. „ненормативен български език”, или иначе казано – че съдията е абсолютен простак, който не разбира абсолютно нищо от нормативната граматика на българския екик;

един експерт, който разбира от Право, който да разкаже на „съдията” в какво точно се изразява същността на казуза, тъй като птичият мозък на „съдията” очевидно е бил поразен от птичи грип и не е функционирал по времето, когато той е писал своя „съдийски акт”; впрочем, тъй като не съм съвсем наясно относно зоофизиологията на „съдиите” и епидемиологията на гриповете, и тъй като, доколкото зная, птичият грип върлуваше миналата есен, а сега върлува свинския грип, не е изключено и да става въпрос именно за поразен от свинския грип свински мозък на „съдията”.

Четвърто: категорично НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА твърдението на съдията-кретен (и идиот), че в изходящия от мен Иск не е било уточнено „какви вреди са настъпили за ищеца”.

Истината е, че всичкото това е достатъчно ясно и изрично уточнено.

Във връзка с това „съдията” отново (и на ново основание!!!) се нуждае от помощта на посочените по-горе експерти.

Пето: категорично НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА твърдението на съдията”-кретен (и идиот), че в изходящия от мен Искне е уточнен периодът”.

Истината е, че всичкото това е достатъчно ясно и изрично уточнено.

Във връзка с това „съдията” отново (и на ново основание!!!) се нуждае от помощта на посочените по-горе експерти.

ІV.

След като вече е извършила горепосочените фалшификации, въпросната Славина Владова Е ИЗВЪРШИЛА ФАЛШИФИКАЦИЯ:

КАКТО НА ПРИНЦИПНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАВОТО;

ТАКА И НА ФАКТИТЕ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ВИЗИРАНИЯ ОТ МЕН КАЗУС;

ТАКА И НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КОНКРЕТНИТЕ ЗАКОНОВИ НОРМИ, на които самата тя се е позовала и позоваването на които има точно същата смислова и нормативна сила, каквато сила би имало и нейното позоваване на някои от текстовете на Манифеста на комунистическата партия или на телефонния указател на град София.

26 Октомври 2009 г. Янко Н. Янков

1 коментар:

  1. След дълго летене и неимоверни усилия орелът кацнал на върха.Тук той видял охлювът.
    -Ти как стигна до тук?
    -Аз тук съм се излюпил.

    ОтговорИзтриване